INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Talentica s.r.o., so sídlom Revoluční 725/11, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČ: 28983076, zápis v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka číslo 157738/C, a Talentica s. r. o., so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava I, IČO: 50 102 559, zápis v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 108995/B (ďalej spoločne len „Talentica“).

Pokiaľ by ste v súvislosti s osobnými údajmi a ich ochranou mal/a akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na našu kontaktnú osobu pre záležitosti ochrany osobných údajov, Adélu Hrbáčkovú (kontakty: tel. +420 774 740 130, email: adela.hrbackova@talentica.cz).

ODKIAĽ OSOBNÉ ÚDAJE ČERPÁME?

 1. Z Vašej reakcie na nami inzerovanú pracovnú pozíciu na našich webových stránkach (talentica.cz, www.talentica.sk);
 2. Z Vami uverejneného profilu uchádzača o zamestnanie na pracovnom portáli (jobs.cz, www.profesia.cz, www.profesia.sk);
 3. Z Vami zaslaného formulára na talentica.cz alebo www.talentica.sk;
 4. Z Vášho priameho oslovenia Talentica so žiadosťou o spoluprácu emailom alebo telefonicky;
 5. Z vášho priameho oslovenia Talentica za účelom odporúčania známeho (https://www.talentica.cz/pro-uchazece/ziskej-odmenu/, https://www.talentica.sk/pre-uchadzacov/ziskaj-odmenu), prípadne z odporúčaní Vašej osoby niektorým z Vašich známych touto cestou;
 6. Z Vášho profilu na profesijnej sieti LinkedIn.

ZA AKÝM ÚČELOM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A AKÉ ÚDAJE TO SÚ?

1.Nábor zamestnancov na voľné pracovné pozície
Umiestneniu Vašej osoby na vhodnú pracovnú pozíciu predchádza spracúvanie informácií o Vašej osobe v databáze vhodných uchádzačov Talentica a uskutočnenie výberového konania niektorým z našich konzultantov. Po vzájomnom odsúhlasení odporúčaných pracovných pozícií medzi Vami a konzultantom Talentica nasleduje prezentácia Vašej osoby vybranému zamestnávateľovi.

Spracúvané osobné údaje:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, údaje o pracovných skúsenostiach a preferenciách (údaje uvedené v profesijnom životopise a motivačnom liste, prípadne v dokladoch o vzdelaní a absolvovaných kurzoch). 

Právny titul:
Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov. 

2.Zasielanie emailových oznámení
Formou emailových oznámení obsahujúcich popis voľných pracovných pozícií zodpovedajúcich Vašim požiadavkám prezentujeme pracovné pozície, ktoré sme pre Vás našli.

Formou emailov Vám zasielame tiež zaujímavosti a užitočné novinky z oblasti personalistiky a oblasti našej hlavnej špecializácie – technických odvetví.

Spracúvané osobné údaje:
Emailová adresa.

Právny titul:
Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov. 

3. Vykonávanie prieskumov a štatistík spokojnosti so službami Talentica a pracovnou pozíciou, finančným ohodnotením a pod.

Spracúvané osobné údaje:
Údaje evidované o uchádzačovi v databáze Talentica, emailová adresa.

Právny titul:
Oprávnený záujem. Oprávnený záujem Talentica spočíva v snahe o rozvoj a zlepšenie poskytovaných služieb.

4. Spracúvanie pomocou cookies
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky Talentica, prípadne profilu Talentica na sociálnej sieti stiahnu do Vášho zariadenia. Cookies používame, aby sa Vám naše stránky správne zobrazovali. Umožňujú nám pamätať si Vaše preferencie a aktivity po určitú dobu a Vy ich potom nemusíte znovu vykonávať, keď sa na naše stránky vraciate.

Informácie z cookies sú využívané výhradne pre účely optimalizácie poskytovaných služieb a funkcií našich webových stránok, vrátane podstránok a odkazov.

Podrobné informácie o používaní cookies nájdete tu.

Pokiaľ s používaním cookies nesúhlasíte, môžete ich zakázať alebo obmedziť v nastavení Vášho internetového prehliadača.

DOSTANÚ SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE K NEJAKEJ DALŠEJ OSOBE?

1.Potenciálni zamestnávatelia
V prípade úspešného výberového konania predložíme Vašu zložku (CV, motivačný list a prípadné ďalšie súvisiace dokumenty) zamestnávateľovi, ktorého voľnú pracovnú pozíciu sme pre Vás vyhodnotili ako najvhodnejšiu. Pred odporúčaním zamestnávateľovi je každý uchádzač bez výnimky oslovený, či s odporúčaním, príp. predstavením danému subjektu súhlasí.

Bez Vášho výslovného súhlasu žiadnemu zamestnávateľovi Vaše osobné údaje neodovzdáme.

2.Poskytovatelia služieb
Osobné údaje uchádzačov Talentica zásadne neposkytuje žiadnym ďalším obchodným spoločnostiam.

V rámci svojej činnosti však Talentica spolupracuje s obchodnými spoločnosťami, ktoré jej externe poskytujú služby; títo dodávatelia potom môžu spracúvať Vaše osobné údaje v rámci poskytovania svojej služby. Ide o:

 1. poskytovateľov IT služieb a aplikácií;
 2. poskytovateľov cloudových úložísk;
 3. správcov kontaktnej databázy.

Talentica je používateľom cloudových služieb spoločnosti Microsoft (USA) a Google (USA), ďalej je používateľom aplikácie Mail Chimp (USA). Všetky menované spoločnosti podľa svojich prehlásení plne rešpektujú požiadavky na ochranu osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Všetky menované spoločnosti sú účastníkom rámcových dohôd Privacy Shield medzi EÚ a USA. 

AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVAŤ?

Pokiaľ nebude Váš súhlas odvolaný, Vaše osobné údaje budeme používať na vyššie uvedené účely po dobu 3 (troch) rokov. Potom preveríme, či Váš záujem o spoluprácu s Talentica trvá. Ak tomu tak nebude, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej aktívne používať na obsadzovanie pracovných pozícií.

Po uplynutí doby platnosti Vášho súhlasu budú Vaše osobné údaje presunuté do pasívnej databázy, kde ich budeme mať bezpečne uložené pre účely oprávnených záujmov Talentica, ktorými sú (i) plnenie zákonnej oznamovacej povinnosti Talentica ako sprostredkovateľa a  agentúry dočasného zamestnávania podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, (ii) vyrovnanie a ochrana právnych nárokov Talentica voči subjektom, ktoré si objednali služby poskytované zo strany Talentica. Po uplynutí všetkých možných zákonných lehôt pre spracúvanie na základe vyššie uvedených oprávnených záujmov Talentica budú Vaše osobné údaje vymazané.
 

PREČO OD VÁS OSOBNÉ ÚDAJE POŽADUJEME?

Žiadosť o poskytnutie osobných údajov je zmluvná, neviaže Vás k nej žiadna povinnosť. Bez znalosti Vášho profesijného životopisu však nie sme schopní uskutočniť náborové konania a umiestniť Vás na vhodnú pracovnú pozíciu.
 

AKÉ MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÁVA?

Pri spracúvaní osobných údajov Talentica dodržuje povinnosti uložené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ako aj vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov.

Vami udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodov svojho rozhodnutia, my to budeme plne rešpektovať.

Stačí zaslať neformálny email na adresu info@talentica.cz. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracúvania.

Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú, alebo nie sú u Talentica spracúvané, a ak áno, máte právo získať podrobnú informáciu o tomto spracúvaní.

Ďalej máte tiež právo:

 1. Požadovať opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 2. Požadovať výmaz osobných údajov, pokiaľ:
 3. už nie sú potrebné pre vyššie uvedené účely;
 4. ste odvolal/a súhlas s ich spracúvaním a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 5. ste vzniesol/a námietky proti spracúvaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody, aby Talentica mohla v spracúvaní ďalej pokračovať;
 6. je spracúvanie vykonávané protiprávne.
 7. Na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 8. popierate správnosť osobných údajov (po dobu overenia správnosti);
 9. spracúvanie je protiprávne, avšak nežiadate výmaz osobných údajov;
 10. už Vaše osobné údaje ďalej nepotrebujeme, ale Vy ich požadujete zachovať pre určenie, výkon nebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 11. ste vzniesol/a námietku proti spracúvaniu osobných údajov (po dobu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami).
 12. Získať od Talentica svoje osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytol/a, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému, ak:
 13. spracúvanie je založené na súhlase uchádzača so spracúvaním osobných údajov alebo na zmluve;
 14. spracúvanie sa vykonáva automatizovane.
 15. Nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vr. profilovania, ktoré však Talentica nevykonáva.
 16. Byť bezodkladne informovaný/á, ak by došlo k takému porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, ktoré by malo za následok vysoké ohrozenie Vašich práv a slobôd.
 17. Podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (uoou.cz alebo www.dataprotection.gov.sk), ak by ste snáď nadobudol/a dojem, že sú porušené ustanovenia právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

PRÁVO NAMIETAŤ

Vezmite, prosím, na vedomie, že ste oprávnený/á kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané z titulu oprávnených záujmov Talentica.

Talentica v takom prípade Vaše osobné údaje ďalej nebude spracúvať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Vaša Talentica

K ukladanie nastavení a správnemu fungovaniu využívame súbory cookies. Používaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím